bureauveritas

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประสานงานนายรัฐพร มาลยพันธุ์
ที่อยู่อาคารบางกอกทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 2170
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์0 2670 4800
เว็บไซต์https://www.bureauveritas.co.th
อีเมล์ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน29 มิ.ย. 64 – 28 มิ.ย. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล
นายชุมพล ศรีประภากร

โทรศัพท์
0 2670 4878

อีเมล์
chumpol.sripraparkorn@th.bureauveritas.com

ชื่อ-นามสกุล
นายจรรยาวุธ เอ็งสุวรรณ

โทรศัพท์
0 2670 4878

อีเมล์
chanyawut.engsuwan@th.bureauveritas.com