SGS

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประสานงานนางสาวณัฐรินทร์ ตันสิริ
ที่อยู่100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์02 678 1813, 085 483 7422
เว็บไซต์https://www.sgs.co.th/
อีเมล์Nattarin.thunsiri@sgs.com
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน14 ต.ค. 64 – 13 ต.ค. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกษมล ไพบูลย์

โทรศัพท์

02 678 1813 ต่อ 2012

อีเมล์

Kasamol.phaibul@sgs.com

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฐรินทร์ ตันศิริ

โทรศัพท์

02 678 1813

อีเมล์
nattarin.thunsiri@sgs.com

 

ชื่อ-นามสกุล

นายปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล

โทรศัพท์

02 678 1813

อีเมล์

Pitipoom.tungsirisuteekul@sgs.com