CMU

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ประสานงานนายอลงกรณ์ ศิริพัฒน์
ที่อยู่155 หมู่ 2 ต.แม่เหี่ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์088 268 1102
เว็บไซต์https://erdi.cmu.ac.th/
อีเมล์Alongkorn.s@cmu.ac.th
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน14 ต.ค. 64 – 13 ต.ค. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล

นายอลงกรณ์ ศิริพัฒน์

โทรศัพท์

088 268 1102

อีเมล์

Alongkorn.s@cmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเพ็ญนภา ต้นรังกลาง

โทรศัพท์

084 372 2109

อีเมล์

Pennapa.t@cmu.ac.th