TuvNord

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประสานงานนางฐิติพร สิริชยานุกุล
ที่อยู่1858/75-76 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์02 564 8041 ต่อ 197, 086 712 9350
เว็บไซต์https://www.tuv-nord.com/th
อีเมล์thitiporn@tuv-nord.com
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน20 ธ.ค. 64 – 19 ธ.ค. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวพัทธนันท์ ศรชนะ

โทรศัพท์

02 564 8041 ต่อ 197, 086 712 9350

อีเมล์

thitiporn@tuv-nord.com

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสงค์

โทรศัพท์

02 564 8041 ต่อ 197, 086 712 9350

อีเมล์

thitiporn@tuv-nord.com

Consultation for Rolling Residual Mix Deadline

(Thai language is below)

The original Residual Mix Deadline (RMD) represents the last day issuance for the previous year could be done within the regulations of the code, normally May 15th. In 2020 a relaxation of the residual mix deadline was agreed by the Board due to the then-emerging COVID19 global crisis.

After reviewing the positive impact the relaxation of the residual mix deadline had on Issuers, an underlying issue that had been inadvertently created by the RMD was identified. Particularly, as the I-REC(E) system has grown, the RMD has resulted in many Registrants requesting issuance in the weeks prior to the RMD leading to a high peak in workload for the Issuers which resulted in work-overload, delay, and eventually Registrants requesting exceptions. This, combined with the COVID-19 pandemic, resulted in an untenable situation for Issuers and resulted in the delay of the RMD in 2021 from May 15th to September 15th in 2021.

A long-term, more permanent solution has been determined and approved by the I-REC Standard Foundation Board for Issuers and Registrants alike is a rolling Residual Mix Deadline. The rolling deadline aims to provide a more manageable workflow for all stakeholders.

This rolling residual mix deadline change is now open for consultation. Please support us in providing input and feedback on the proposed RMD by reviewing the official document seen here.

การเปลี่ยนแปลง Residual Mix Deadline

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (The I-REC Code) ได้กำหนดให้ Residual Mix Deadline (RMD) เป็นวันสุดท้ายของการให้การรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียนสำหรับปีที่ผ่านมา ซึ่งปกติได้กำหนดไว้เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี  โดยในปี 2020 คณะกรรมการของ I-REC Standard Foundation ได้มีการพิจารณาเลื่อนกำหนดออกไป เพื่อความสอดคล้องกับวิกฤตการณ์ COVID-19 และลดปัญหาความล่าช้าของการให้บริการของผู้รับรอง เนื่องจากความต้องการขอให้รับรองในช่วงเวลาก่อนกำหนด RMD มีเป็นจำนวนมาก จึงมติเห็นชอบเลื่อนกำหนด RMD ดังกล่าว ออกไปจากเดิม คือวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันที่ 15 กันยายน 2021

ในระยะยาว, คณะกรรมการ I-REC Standard Foundation อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับ Registrant และผู้รับรองได้เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาการกำหนด RMD แบบต่อเนื่อง (A Rolling Residual Mix Deadline) ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน โดยสามารถส่งคำแนะนำมาให้เราได้ที่ Link และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร RMD ได้ที่ Link

ที่มา : https://www.irecstandard.org/news/consultation-for-rolling-residual-mix-deadline/#

Release of the revised I-REC for Electricity Product Code

(Thai language is below)

In 2018, the I-REC Standard Foundation Board approved the separation of the I-REC Standard Foundation from underlying market facilitation. The International Attribute Tracking Standard that was released April 2021 represents the completion of that separation and the recognition that other Products may be offered under the quality flag of the I-REC Standard Foundation.

One such Product is the I-REC for Electricity (I-REC(E)) Product Code owned by Evident Services. The Evident Code for Electricity is in full compliance with the International Attribute Tracking Standard and accredited by the I-REC Standard Foundation.

Currently, the I-REC Standard Foundation is hosting a consultation on the I-REC(E) Product Code. This consultation has been created to get your feedback and help us improve the I-REC(E) Product Code based on your input. 

To view the I-REC for Electricity Product Code, click here.

To learn more about the I-REC Standard generated consultation on the I-REC for Electricity Product Code, go here. Or to go directly to the consultation form, visit here.

For more information on Evident Services and their registration process, visit their website.

การปรับปรุง Electricity Product Code

คณะกรรมการ I-REC Standard Foundation มีมติอนุมัติให้ I-REC Standard Foundation แยกตัวออกจากการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนามาตรฐาน The International Attribute Tracking Standard ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่สะท้อนถึงการแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้ I-REC Standard Foundation

I-REC for Electricity (I-REC(E)) Product Code ซึ่ง Evident Services พัฒนาขึ้น เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ I-REC Standard Foundation ให้การรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐาน The International Attribute Tracking Standard โดยปัจจุบัน I-REC Standard Foundation อยู่ระหว่างเปิดรับข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา I-REC(E) Product Code ให้ดียิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ I-REC for Electricity Product Code ได้ที่ Link

แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น Link

Evident Services Link

ที่มา : https://www.irecstandard.org/news/release-of-the-revised-i-rec-for-electricity-product-code/#/

CMU

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ประสานงานนายอลงกรณ์ ศิริพัฒน์
ที่อยู่155 หมู่ 2 ต.แม่เหี่ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์088 268 1102
เว็บไซต์https://erdi.cmu.ac.th/
อีเมล์Alongkorn.s@cmu.ac.th
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน14 ต.ค. 64 – 13 ต.ค. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล

นายอลงกรณ์ ศิริพัฒน์

โทรศัพท์

088 268 1102

อีเมล์

Alongkorn.s@cmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเพ็ญนภา ต้นรังกลาง

โทรศัพท์

084 372 2109

อีเมล์

Pennapa.t@cmu.ac.th

SGS

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประสานงานนางสาวณัฐรินทร์ ตันสิริ
ที่อยู่100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์02 678 1813, 085 483 7422
เว็บไซต์https://www.sgs.co.th/
อีเมล์Nattarin.thunsiri@sgs.com
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน14 ต.ค. 64 – 13 ต.ค. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกษมล ไพบูลย์

โทรศัพท์

02 678 1813 ต่อ 2012

อีเมล์

Kasamol.phaibul@sgs.com

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฐรินทร์ ตันศิริ

โทรศัพท์

02 678 1813

อีเมล์
nattarin.thunsiri@sgs.com

 

ชื่อ-นามสกุล

นายปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล

โทรศัพท์

02 678 1813

อีเมล์

Pitipoom.tungsirisuteekul@sgs.com

กฟผ. เปิด 3 เว็บไซต์ตลาด REC หนุนธุรกิจส่งเสริมพลังงานสีเขียว

กฟผ. ร่วมนำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเปิดให้บริการ 3 เว็บไซต์ ประกอบด้วย ‘GreenLink Marketplace’ เพื่อเป็นตลาดกลางซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) รวมทั้งเปิด ‘I-REC ISSUER’ สำหรับเป็นช่องทางให้ความรู้ในการขึ้นทะเบียนผู้ขาย โรงไฟฟ้า และให้การรับรอง REC ตลอดจนเปิด ‘EGAT Green Credits’ ให้สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียวของ กฟผ. เพื่อร่วมผลักดันกลไกการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาภาวะโลกรวน

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงมากขึ้นหรือภาวะโลกรวนที่เกิดขึ้นจากภาคการผลิตไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้เปิดตัวเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการไป เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และเพื่อสนับสนุนการซื้อขาย REC ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งจึงได้เปิดให้บริการ GreenLink Marketplace สำหรับเป็นตลาดกลางซื้อขาย REC ขึ้นที่เว็บไซต์ https://greenlink.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นแหล่งนัดพบและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจหรือกำลังตัดสินใจซื้อหรือขาย REC ตลอดจนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ I-REC ISSUER ทาง https://irecissuer.egat.co.th/ ซึ่ง กฟผ. ได้รับสิทธิจาก The International REC Standard (I-REC) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้เป็นผู้ดำเนินการรายเดียวในประเทศไทย ไว้สำหรับบริการให้ความรู้ ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้า รวมถึงให้การรับรองและส่งมอบ REC ตลอดจนรับสมัครหน่วยงานที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก (3rd Party Verifier) สำหรับการยืนยันข้อมูลโครงการที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ กฟผ. นำมาประกอบการรับรอง REC ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลและผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียวของ กฟผ. อาทิ เครดิต REC และเครดิตจากคาร์บอนเครดิตตามกลไก T-VER ที่ได้รับการรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของเครดิตแต่ละประเภทและโครงการที่สนใจได้ที่เว็บไซต์ EGAT Green Credits https://egc.egat.co.th/

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการทั้ง 3 เว็บไซต์ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดรับกับทิศทางการเติบโตของพลังงานสีเขียว ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกและกลุ่มบริษัท RE100 ที่ต้องการเข้ามาลงทุนที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอันนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้ ตลอดจนขับเคลื่อนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีสในการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2573 สู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้สำเร็จต่อไป

VGreen

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ประสานงานนายธนนนท์ นุชเนตร
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทรศัพท์081 556 1400
065 092 4909
เว็บไซต์http://vgreenku.com/
อีเมล์tananon.n21@gmail.com
vgreenku@gmail.com
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน18 มิ.ย. 64 – 17 มิ.ย. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล
ผศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

โทรศัพท์
082 245 5141

อีเมล์
rattanawan.m@ku.th

ชื่อ-นามสกุล
นายธนนนท์ นุชเนตร

โทรศัพท์
081 556 1400

อีเมล์
tananon.n21@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ศรุดา สิทธิกิจปัญญา

โทรศัพท์
065 092 4909

อีเมล์
vgreenku@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภโชค ตาปนานนท์

โทรศัพท์
095 948 9445

อีเมล์
supachok.t@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสโรชา แดงสิริ

โทรศัพท์
065 092 4909

อีเมล์
vgreenku@gmail.com

bureauveritas

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประสานงานนายรัฐพร มาลยพันธุ์
ที่อยู่อาคารบางกอกทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 2170
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์0 2670 4800
เว็บไซต์https://www.bureauveritas.co.th
อีเมล์ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com
หนังสือรับรอง[CLICK]
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน29 มิ.ย. 64 – 28 มิ.ย. 65

ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล
นายชุมพล ศรีประภากร

โทรศัพท์
0 2670 4878

อีเมล์
chumpol.sripraparkorn@th.bureauveritas.com

ชื่อ-นามสกุล
นายจรรยาวุธ เอ็งสุวรรณ

โทรศัพท์
0 2670 4878

อีเมล์
chanyawut.engsuwan@th.bureauveritas.com

EGAT and I-REC held an webinar “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” to build understanding of market mechanism of Renewable Energy Certificate (REC).

(Thai language is below)

To create understanding of REC market mechanism for the public and private sectors, supporting the renewable energy market for sustainable growth. Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and The International REC Standard (I-REC) have scheduled a webinar “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” on Thursday, March 25, 2021 from 3.00-4.30 PM (Thailand time).

This webinar will walk through all the details that clean energy stakeholders in Thailand need to participate in the International REC market. Power consumers will learn how to access clean energy, and renewable energy project owners will learn how to register their projects and sell I-RECs.

Delegates from UNEP and Thailand’s Greenhouse Gas Organization will discuss how corporate ambitions to reduce greenhouse gasses can be deployed in the local energy sector. Representatives from EGAT and the International REC Standard Foundation will share details on their partnership, and how it affects market participants locally and internationally.

This webinar will walk through all the details that clean energy stakeholders in Thailand need to participate in the International REC market. Power consumers will learn how to access clean energy, and renewable energy project owners will learn how to register their projects and sell I-RECs.

Delegates from UNEP and Thailand’s Greenhouse Gas Organization will discuss how corporate ambitions to reduce greenhouse gasses can be deployed in the local energy sector. Representatives from EGAT and the International REC Standard Foundation will share details on their partnership, and how it affects market participants locally and internationally.

This webinar will cover:

  • Strengthening the reliability and robustness for REC Market
  • Make impact with I-RECs: the role of participants, registrants and the process
  • Investing in SGD7
  • GHG emission reductions through crediting mechanism

In collaboration with the I-REC Standard Foundation and EGAT, can register in advance at irecissuer.egat.co.th from 18 – 23 March 2021

For more information and support on registration please contact Malchutar Kingnet, Project Coordinator at:
malchutar.kingnet@egat.co.th, Tel. (+66) 2436 4137

กฟผ. และ I-REC จัดสัมมนาออนไลน์ “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกลไลตลาดใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC)

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกลไกตลาดใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้ตลาดพลังงานหมุนเวียนเติบโตอย่างยั่งยืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ The International REC Standard (I-REC) จึงได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. (เวลาประเทศไทย)

การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทยควรรู้เพื่อมีส่วนร่วมในตลาด REC โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงพลังงานสะอาด และเจ้าของโครงการพลังงานหมุนเวียนจะได้เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนโครงการและการขาย I-REC

ผู้แทนจาก UNEP และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ของประเทศไทยจะมาพูดคุยถึงแรงผลักดันขององค์กรในการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ตัวแทนจากกฟผ. และ The International REC Standard Foundation จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้งสององค์กรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมตลาดทั้งในและต่างประเทศ

หัวข้อการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้:

  • Strengthening the reliability and robustness for REC Market
  • Make impact with I-RECs: the role of participants, registrants and the process
  • Investing in SGD7
  • GHG emission reductions through crediting mechanism

ท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ irecissuer.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน: คุณมัญชุตา กิ่งเนตร
malchutar.kingnet@egat.co.th, Tel. (+66) 2436 4137